Informace o společnosti

Společnost byla založena 4. února 2002. Je zapsána v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25101 s předmětem podnikání:

  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Inženýrská činnost ve výstavbě
  • Zprostředkování obchodu
  • Velkoobchod
  • Maloobchod se smíšeným zbožím
  • Pronájem a půjčování movitých věcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k rekondici a regeneraci

Firma je od roku 2004 držitelem průkazu způsobilosti pro výrobu a montáž OK, Certifikátu na provádění OK, Stavebního a technického osvědčení na výrobek – kovové ochranné zábradlí, vše vydáno TZÚS Praha, s.p.

Sídlo firmy se nachází v Orlové 1 na ul. Nádražní v areálu o velikosti cca 5000 m2, který je momentálně v rekonstrukci. Firma disponuje veškerou potřebnou výrobní technikou, manipulačními a montážními zařízeními, dopravními prostředky. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni, mají potřebná vzdělání, státní oprávnění a profesní kvalifikace vztahující se k jejich pracovnímu zařazení.

Pro další perspektivní uplatnění stavební společnosti na českém stavebním trhu a to především v oblasti Moravskoslezského kraje je i nadále zajišťovat nepřetržitý růst a prosperitu stabilizované stavební společnosti s pružným výrobním programem vycházejícím z potřeb regionu a jednotlivých zákazníků společnosti. Kvalita je vyžadována a řízená potřebami zákazníků a je rozhodující pro určení parametrů a kritérií každé naší činnosti.

Cílem našeho snažení je spokojený zákazník

Vedení společnosti se v rámci Politiky kvality zavazuje zaměřit se zejména na:

1. Orientaci na zákazníka

Ke splnění zásady společnosti je třeba poskytovat vysoce profesionální služby zákazníkům v oblasti stavebnictví, rekonstrukcí a revitalizací tak, aby byly plně uspokojeny jejich požadavky a potřeby. Každý náš zákazník má právo po dokončení stavebních prací a poskytovaných služeb pracovníky společnosti se ke způsobu, kvalitě a lhůtě realizace písemně ve formě dotazníku vyjádřit. Spokojenost zákazníků je ve společnosti každoročně vyhodnocována.

2. Kvalitu služeb

Trvalé zlepšování úrovně jakosti našich služeb je podmínkou pro naplňování naší zásady. Je také podmínkou pro dosahování prosperity společnosti, která je v zájmu majitelů společnosti, pracovníků i zákazníků. Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za vytváření podmínek pro další rozvoj společnosti a za vytváření prostředí pro změny ve firemní kultuře. Plně se ztotožňuje s požadavky norem ISO řady 9001, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost v celé organizaci.

3. Rozvoj spolupráce s dodavateli

Systematickým výběrem dodavatelů, založeným na principu dlouhodobé, vzájemně výhodné partnerské spolupráce a zaměřeným především na kvalitu dodávek, zajistit, že pro naše produkty budou použity pouze kvalitní dodávky.

4. Rozvoj lidských zdrojů

Základním předpokladem úspěchu a hlavní devizou naší společnosti jsou její pracovníci. Investice do vzdělávání pracovníků a do vytváření dobrých pracovních podmínek považuje vedení za nejlepší a nejdůležitější investice, které jsou základem pro dlouhodobý růst a prosperitu společnosti.

5. Zodpovědnost pracovníků

Od pracovníků se očekává zodpovědný přístup k práci, jehož součástí je respektování daných zásad řízení jakosti. Efektivní týmová práce je nutným předpokladem pro naplnění všech úkolů společnosti, taktéž je nezbytná adresná odpovědnost každého jednotlivého pracovníka. Všichni pracovníci ve vedoucích funkcích zodpovídají za zavádění, prosazování a dodržování zásad této politiky jakosti. Naplňování politiky kvality musí být prováděno všemi pracovníky v rámci jejich působností, proto musí být s touto politikou všichni pracovníci seznámeni.